Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

We leven in een veranderende samenleving waarbij diverse ontwikkelingen om een andere aanpak en aanpassingsvermogen vragen. Alle veranderingen hebben effect op de rol van de gemeente ten opzichte van onze inwoners. We verschuiven steeds verder van een ‘alwetende gemeente’ die alles organiseert naar een gemeente waarin de inwoner vaker aan het roer staat.
In 2023 zijn we gaan werken vanuit de organisatievisie "Goed voor elkaar!". Het streven is om onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers goed voor elkaar te hebben, om onze bedrijfsvoering goed voor elkaar te hebben en om goed voor elkaar te zijn. Goed voor onze inwoners en ondernemers, goed voor ons bestuur en goed voor onze medewerkers. Om invulling te geven aan ‘Goed voor elkaar‘ zijn verschillende zaken in gang gezet om deze visie te realiseren.

Visie op leiderschap
Onze medewerkers werken deels thuis, deels op kantoor, dat is ook nodig omdat we onvoldoende werkplekken hebben voor al onze medewerkers. Belangrijk hierbij is dat onze dienstverlening uitgangspunt is en dat medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie. Leidinggevenden zullen ook andere manieren van aansturing, coaching moeten ontwikkelen en zorgen dat ze verbinding houden met hun medewerkers.

Sturing van de organisatie
We houden vast aan datgene wat al goed is en we zorgen ervoor dat we onze doelen en werkwijzen borgen. We werken binnen de vastgestelde kaders van de raad en de doelen opgenomen in het coalitieakkoord. We houden koers door prioritering, leiderschap en sturing. Vanuit de besturingsfilosofie zetten we in op de herijking van de sturing, de doorontwikkeling van de integrale (bestuurlijke) afstemming en advisering en een eenduidig en efficiënt besluitvormingsproces.

Nieuwe manieren van werken
We hebben de hoeveelheid en de complexiteit van opgaven waar we als gemeente voor staan de laatste jaren zien toenemen. Deze trend zet zich voort. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jeugdzorg, informatietechnologie, energietransitie, woningbouwopgave en klimaatdoelen. Om de bestaande en nieuwe opgaven waar we als gemeenten voor staan, en onze eigen ambities daarin, te kunnen halen, is kennis en capaciteit nodig en die is steeds moeilijker te vinden.
Onze medewerkers moeten leren omgaan met steeds veranderende omstandigheden. We zetten hiervoor andere manieren van werken in: afhankelijk van de vraag of opgave maken we met elkaar keuzes over hoe we iets aanpakken en houden we oog voor alle belanghebbenden.

Procesgericht werken
We voeren procesgericht werken steeds verder in, in onze organisatie. We willen hiermee een omgeving creëren waarin continu verbeteren de normaalste zaak van de wereld is. Bij processen die gaan over dienstverlening betrekken we relevante stakeholders, inwoners en bedrijven.

HALLO (Hartstocht, Avontuur, Lef, Leergierig en Ontmoeten).
Vanuit deze kernwaarden wordt de beweging doorgezet naar innoveren, verbinden en excelleren daar waar dit kan. Thema’s die ook voor 2024 weer hoog op de agenda staan voor onze organisatie.

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07