Begroting

Overzicht taakvelden

bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

Taakveld

(Programma)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6.72

(<2023) Maatwerkdienstverlening

(6)

-13.820

-

-

-

-

-

6.82

(<2023) Geëscaleerde zorg 18

(6)

-1.154

-

-

-

-

-

Totaal

-14.974

0. Bestuur en Ondersteuning

0.1

Bestuur

(4)

-2.632

-2.874

-2.786

-2.785

-2.785

-2.768

0.10

Mutaties reserves

(0)

-9.369

-6.152

-7.548

-10.479

-721

-2.666

0.2

Burgerzaken

(4)

-599

-852

-828

-791

-791

-790

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

(3)

-362

-849

-759

-490

-366

-358

0.4

Overhead

(0)

-15.753

-17.454

-20.167

-19.736

-19.185

-19.116

0.5

Treasury

(5)

534

280

1.494

991

488

235

0.61

OZB woningen

(5)

6.082

6.124

6.578

6.579

6.579

6.579

0.62

OZB niet-woningen

(5)

6.027

6.413

6.942

6.943

6.943

6.943

0.64

Belasting overig

(5)

-

-

-10

-10

-10

-10

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

(5)

100.685

99.072

107.940

107.770

98.592

98.869

0.8

Overige baten en lasten

(5)

-278

-174

-386

-368

-296

-172

0.81

Onvoorziene lasten

(0)

-

-1.100

-100

-100

-100

-100

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

(0)

-387

-

-

-

-

-

Totaal

83.949

82.434

90.371

87.523

88.347

86.644

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

(1)

-3.066

-3.537

-3.870

-3.922

-3.925

-3.925

1.2

Openbare orde en veiligheid

(1)

-1.319

-1.528

-1.644

-1.447

-1.436

-1.415

Totaal

-4.385

-5.064

-5.513

-5.369

-5.361

-5.340

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

(1)

-7.762

-8.302

-9.462

-9.256

-9.443

-8.855

2.2

Parkeren

(1)

-

-52

-50

-50

-50

-50

2.3

Recreatieve havens

(3)

-11

-26

-27

-27

-27

-27

2.4

Economische havens en waterwegen

(1)

-387

-336

-347

-355

-355

-352

Totaal

-8.161

-8.716

-9.886

-9.687

-9.874

-9.284

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

(3)

-82

-79

-565

-473

-514

-538

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

(1)

1.495

-2

-

-

-

-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

(3)

-694

-783

-728

-723

-723

-723

3.4

Economische promotie

(3)

130

-225

-47

-46

-46

-46

Totaal

848

-1.089

-1.340

-1.242

-1.283

-1.307

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

(2)

-2.884

-3.115

-3.325

-3.732

-3.956

-3.754

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

(2)

-1.537

-1.926

-1.868

-1.825

-1.829

-1.829

Totaal

-4.421

-5.042

-5.193

-5.557

-5.784

-5.583

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

(2)

-179

-361

-174

-173

-173

-173

5.2

Sportaccommodaties

(2)

-2.509

-2.613

-3.765

-3.820

-4.632

-4.621

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

(2)

-2.624

-2.640

-2.798

-2.797

-2.742

-2.732

5.4

Kunst

(2)

-333

-271

-322

-322

-322

-322

5.5

Cultureel erfgoed

(2)

-316

-401

-486

-484

-484

-484

5.6

Media

(2)

-1.240

-1.237

-1.290

-1.290

-1.263

-1.263

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

(1)

-4.605

-4.574

-5.092

-5.105

-5.082

-5.072

Totaal

-11.807

-12.098

-13.926

-13.991

-14.698

-14.667

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

(6)

-1.729

-4.030

-5.409

-5.262

-5.262

-5.273

6.2

Wijkteams

(6)

-988

-1.559

-2.430

-2.176

-2.176

-2.176

6.3

Inkomensregelingen

(6)

-6.037

-4.781

-4.001

-3.736

-3.736

-3.736

6.4

Begeleide participatie

(6)

-5.624

-5.532

-5.993

-5.845

-5.509

-5.190

6.5

Arbeidsparticipatie

(6)

-2.346

-2.480

-2.461

-2.387

-2.387

-2.387

6.6

Materiële voorzieningen

(6)

-1.950

-2.197

-2.648

-2.574

-2.574

-2.574

6.71A

Hulp bij het huishouden

(6)

-3.729

-4.266

-4.766

-4.570

-4.570

-4.570

6.71B

Begeleiding (WMO)

(6)

-3.069

-3.289

-2.916

-2.839

-2.839

-2.839

6.71C

Dagbesteding (WMO)

(6)

-1.331

-1.771

-1.711

-1.711

-1.711

-1.711

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

(6)

-

-3.021

-1.771

-1.746

-1.746

-1.746

6.72B

Jeugdhulp behandeling

(6)

-

-1.931

-2.141

-2.141

-2.141

-2.141

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

(6)

-

-1.309

-1.026

-1.026

-1.026

-1.026

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

(6)

-

-324

-197

-197

-197

-197

6.73A

Pleegzorg

(6)

-

-1.158

-899

-899

-899

-899

6.73B

Gezinsgericht

(6)

-

-

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

(6)

-

-3.105

-3.166

-1.850

-1.866

-1.866

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

(6)

-

-3.067

-2.918

-2.918

-2.918

-2.918

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

(6)

-

-

-461

-461

-461

-461

6.74C

Gesloten plaatsing

(6)

-

-398

-319

-319

-319

-319

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

(6)

686

208

56

56

56

56

6.82A

Jeugdreclassering

(6)

-

-937

-1.195

-1.195

-1.195

-1.195

6.82B

Jeugdreclassering

(6)

-

-104

-94

-94

-94

-94

Totaal

-26.117

-45.051

-47.963

-45.389

-45.069

-44.760

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

(6)

-2.121

-2.104

-2.311

-2.281

-2.280

-2.280

7.2

Riolering

(1)

1.030

1.120

1.158

1.158

1.162

1.164

7.3

Afval

(1)

1.513

1.681

2.144

2.144

2.144

2.144

7.4

Milieubeheer

(1)

-2.049

-1.994

-2.756

-2.597

-2.596

-2.606

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

(1)

-16

10

-60

-60

-60

-60

Totaal

-1.643

-1.287

-1.826

-1.635

-1.629

-1.638

8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw.

8.1

Ruimtelijke Ordening

(1)

-1.473

-1.553

-1.710

-1.693

-1.693

-1.614

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

(1)

-187

-

-

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

(1)

-1.164

-2.359

-2.189

-2.136

-2.132

-1.648

Totaal

-2.824

-3.912

-3.899

-3.829

-3.826

-3.262

9. Kostenplaatsen

9.9

Kostenplaatsen

(9)

-

-

-

-

-

-

Totaal

Totaal

10.465

175

824

822

824

803

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07