Bijlagen

Geprognosticeerde balans

bedragen * € 1.000

rekening

rekening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Activa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Immateriële vaste activa

1.270

1.179

733

2.350

9.317

25.793

42.272

43.563

Materiële vaste activa

90.345

81.445

83.315

88.681

125.220

130.462

129.228

126.573

Financiële vaste activa

5.070

4.742

4.401

4.165

4.101

4.036

3.972

3.908

Totaal Vaste Activa

96.685

87.366

88.449

95.196

138.638

160.291

175.472

174.044

Voorraden

17.289

15.798

16.596

21.086

7.320

6.500

6.500

6.500

Uitzettingen <1 jaar

35.604

56.670

71.696

89.000

71.000

55.000

35.000

35.000

Liquide middelen

434

437

437

437

437

437

437

437

Overlopende activa

12.434

13.872

20.998

16.770

16.770

16.770

16.770

16.770

Totaal Vlottende Activa

65.762

86.777

109.727

127.293

95.527

78.707

58.707

58.707

Totaal Activa

162.446

174.143

198.177

222.489

234.165

238.998

234.179

232.751

Passiva

Eigen vermogen

117.240

131.135

150.899

185.143

197.950

204.844

200.351

199.548

Voorzieningen

13.788

15.904

19.079

9.006

7.874

5.814

5.487

4.863

Vaste schuld

5.010

4.965

4.868

4.868

4.868

4.868

4.868

4.868

Totaal Vaste Passiva

136.038

152.004

174.846

199.017

210.692

215.526

210.706

209.280

Vlottende schuld

5.361

4.496

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

5.972

Overlopende passiva

21.047

17.644

17.358

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

Totaal Vlottende Passiva

26.408

22.139

23.330

23.472

23.472

23.472

23.472

23.472

Totaal Passiva

162.446

174.143

198.177

222.489

234.165

238.998

234.179

232.751

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07