Paragrafen

Paragraaf Financiering

Het gemeentelijk beleid over de financieringsfuncties is vastgelegd in drie documenten. Dit zijn:

  • De financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder

Zie algemene inleiding van de paragrafen.

  • Het treasurystatuut

Hierin staat hoe de gemeente de wet Financiering decentrale overheden (Fido) toepast. Het doel van het statuut is tweeledig. Namelijk het beperken van de vijf risico’s en slagvaardig beleid bij het aantrekken en uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de wet is dat de zogenaamde treasury functie uitsluitend een publieke taak dient en het beheer voorzichtig moet zijn.

  • De nota geldleningen en garantstellingen

In deze nota staan de kaders waarbinnen de gemeente wel of geen lening verstrekt.

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07