Begroting

Financieel meerjarenperspectief 2024-2027

bedragen x € 1.000

Meerjarenraming

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Overhead, reserves en resultaat

-16.140

-18.554

-20.267

-19.836

-19.285

-19.216

Fysieke Leefomgeving

-17.991

-21.425

-23.878

-23.318

-23.465

-22.289

Sociale leefbaarheid

-11.623

-12.566

-14.027

-14.443

-15.400

-15.178

Economische ontwikkeling

-1.020

-1.962

-2.126

-1.759

-1.676

-1.692

Dienstverlening en besturen

-3.231

-3.725

-3.614

-3.576

-3.575

-3.558

Financiën

113.050

111.714

122.559

121.904

112.295

112.443

Sociaal Domein

-43.212

-47.155

-50.275

-47.670

-47.348

-47.040

1. Programma baten en lasten

19.835

6.328

8.372

11.302

1.545

3.470

Overhead, reserves en resultaat

-9.369

-6.152

-7.548

-10.479

-721

-2.666

3. Mutatie reserves

-9.369

-6.152

-7.548

-10.479

-721

-2.666

Resultaat na bestemming

10.465

175

824

822

824

803

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07