Programma's

Sociale Leefbaarheid

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onderwijs, sport, cultuur en cultureel erfgoed. Het gaat ook over het project Voorzien in Vastgoed (VIV).

Programma doelstelling

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Noordoostpolder zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel tijdens als na hun schoolperiode en ruimte voelen om keuzes te maken hoe zij hun (vrije-) tijd inrichten.

Portefeuillehouder

Portefeuille

Roger de Groot

UNESCO siteholderschap

Sacha Werkman

Voorzien in Vastgoed
Recreatie en toerisme

Linda Verduin

Onderwijs
Taalbeleid
Project VO Campus

René van Amersfoort

Sport & bewegen
Project Bosbad

Toon van Steen

Kunst, Cultuur & erfgoed (inclusief cultuurhuisvesting en Werelderfgoed Schokland)

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?

Doorgaande stijging bouwkosten
Verschillende ontwikkelingen dragen bij aan de bouwkostenstijgingen, deze zijn zowel structureel als conjunctureel.
In de eerste plaats de krapte op de arbeidsmarkt, dit resulteerde in het doorvoeren van verhogingen in de cao’s van bouw gerelateerde branches. De inflatie is bijzonder hoog en dat werkt door in alle prijzen en naar verwachting zullen ook de lonen blijven stijgen. Daarnaast zien we dat externe factoren (zoals oorlog Oekraïne en handelsconflict Canada) doorwerken in de kosten van materialen. We zien momenteel een lichte daling van de materiaalkosten, zo zijn de kosten van metaal gedaald (daling in eerste kwartaal 2023 tegen een totale stijging van 40% in 2022) maar van beton juist weer gestegen. Dit vertaalt zich echter niet naar een daling van de bouwkosten omdat andere componenten als loon, transport en energie ook zijn gestegen. Dit zien we terug in de staartkosten op offertes. De werkvoorraad bij aannemers in nog historisch hoog maar de eerste tekenen dat deze langzaam zal afnemen zijn er. Meer projecten komen onder druk te staan door de stijgende bouwkosten, de hogere rente en het wegvallen van de bouwvrijstelling voor stikstof. Het is echter nog maar de vraag of dit zich vertaald naar een afname van de harde stijging van de bouwkosten.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Door de energiecrisis ontstond een urgentie om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Voor nieuwe gebouwen geldt de ENG-norm (energie neutraal gebouw) maar er is ook de vraag om bestaande gebouwen te verduurzamen. Vanuit het Rijk zijn hier regelingen voor opengesteld. We zullen gebruik maken van deze regelingen en deze koppelen aan de projecten die al in VIV staan of bij het onderhoud van ons maatschappelijk vastgoed.

Kansengelijkheid
Zowel lokaal als landelijk is er veel aandacht voor het bevorderen van kansengelijkheid. In het uitvoeringsplan Onderwijsachterstandenbeleid leggen we de focus op het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen en hun ouders.

Wetswijziging RMC vanaf 2025
Om de aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) te versterken wordt de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) naar verwachting per 1-1-2025 uitgebreid naar de leeftijd van 27 jaar zodat jongeren zonder startkwalificatie in beeld blijven en RMC kan schakelen tussen school en gemeente om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Hierdoor zal de verantwoordelijkheid en aandacht voor deze doelgroep in 2024 substantieel groeien.

Reguliere bedrijfsvoering

Uitvoering Voorzien in Vastgoed (VIV)
Bouwen, aanpassen of uitbreiden van onderwijsgebouwen, binnensportaccommodaties, brandweerkazernes en ontmoetingsfuncties zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029. Medio 2023 is een aanpassing op het Uitvoeringsprogramma gedaan door een verhoging van het normbedrag voor nieuwbouw en renovatie.

Beheren gemeentelijk voorzieningen
De gemeente beheert sporthallen, gymzalen, sportvelden, buurthuizen en culturele gebouwen. Dit betekent onderhoud en verhuur ervan.

Lokaal onderwijsbeleid
Samen met de lokale onderwijsaanbieders geven we vorm en inhoud aan het lokale onderwijsbeleid. Dit doen we onder de noemer van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Zorgen voor leerlingenvervoer
Wij zorgen dat leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen, van en naar school worden vervoerd. Dit is een wettelijke taak.

Handhaven en toezien op leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
Kinderen gaan naar school. Dat is een wettelijke verplichting. Als gemeente stimuleren en controleren wij dat. Zo bevorderen we dat leerlingen een startkwalificatie halen.

Subsidiering peuteropvang en voorschoolse educatie
Ter voorbereiding op de basisschool stimuleren wij peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierbij is de groep peuters met een taal en/of ontwikkelingsachterstand een groep die recht heeft op meer aanbod om de achterstanden te verhelpen. Daarbij stimuleren wij de doorgaande lijn van
voorschools aanbod naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Beheren van gemeentelijke sportvoorzieningen
We beheren voorzieningen zoals sporthallen, gymzalen, zwembad en sportvelden. Dit betekent onderhoud en verhuur ervan. Exploitatie en beheer werken we uit in meerjarige onderhoudsplannen. Hierbij hebben we ook te maken met de stijgende bouwkosten. Daarbij geldt dat bij grotere gebouwen dat we ook te maken met de EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) die ons kan dwingen extra verduurzamingsuitgaven te doen.

Ondersteunen en stimuleren van recreatieve sportbeoefening
We werken samen met sportverenigingen aan hun vitaliteit en we stimuleren het bewegen van onze inwoners. Dat doen we door het verstrekken van incidentele subsidies voor sportinitiatieven of sportevenementen. Door de Meedoen regeling is sportdeelname voor alle kinderen mogelijk.

Subsidies verstrekken voor culturele activiteiten
Wij verstrekken subsidie aan het Cultuurbedrijf voor podiumkunsten, talentontwikkeling, cultuurparticipatie, cultuureducatie en de kunstuitleen. Daarnaast verstrekken wij subsidie aan de Flevomeer Bibliotheek, Poppodium De Klos en de lokale omroep. Ook bevorderen wij activiteiten die een bijdrage leveren aan amateurkunstbeoefening, talentontwikkeling of dien een cultureel visitekaartje voor de gemeente Noordoostpolder vormen.

Activiteiten om erfgoed in gemeente te behouden
We zetten in op activiteiten die het erfgoed in Noordoostpolder behouden. De Erfgoednota, Kerkenvisie, sturen op omgevingskwaliteit (welstand) en de gemeentelijke monumentenlijst zijn hierbij een vertrekpunt. Verder hebben we aandacht voor initiatieven die kennis over het erfgoed in Noordoostpolder verbeteren.

Siteholderschap Werelderfgoed Schokland en omgeving
Wij zijn siteholder van Werelderfgoed Schokland. In die rol zorgen wij voor afstemming met alle gebiedspartners in de gebiedscommissie en in de siteholdersgroep. Samen met hen voeren wij het Managementplan 2020-2025 uit. Daarnaast zorgen wij voor afstemming met UNESCO en met de
andere werelderfgoederen in de Stichting Werelderfgoed Nederland.

Beleidsreferentie

Verbonden partijen

-

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

17.482

11,9 %

3.455

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07