Programma's

Economische ontwikkeling

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze betrokkenheid bij economische ontwikkeling, werkgelegenheid en recreatie & toerisme.

Programma doelstelling

Behoud divers aanbod van werkgelegenheid, mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in Noordoostpolder.

Portefeuillehouder

Portefeuille

Roger de Groot

Gebiedsmarketing

Linda Verduin

Economie en bedrijvigheid
Markten
Participatiewet

René van Amersfoort

Energie, duurzaamheid
Inburgering

Sacha Werkman

Recreatie en toerisme

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?

Focus op brede welvaart
Brede welvaart is in de aankomende jaren het centrale thema dat door de gemeente omarmt wordt en waar onze inspanningen op gericht zijn. We focussen ons daarbij op een toekomstbestendige leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Voor ondernemers betekent dit dat kwaliteit belangrijker zal worden dan kwantiteit: bedrijven worden nog meer onderdeel van de samenleving. Een prettige leefomgeving is essentieel bij het aantrekken en vasthouden van medewerkers.

Aandacht voor de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is in het afgelopen jaar een grote uitdaging voor bedrijven gebleken. Het vinden van goed gekwalificeerd personeel is lastig. Vooral in de techniek-, zorg- en horecabranche. Door ontwikkelingen in de digitalisering en robotisering is het belangrijk om te investeren in het bij- en omscholen van medewerkers. Dat betekent dat een Leven Lang Ontwikkelen nog belangrijker wordt. De krapte van de arbeidsmarkt biedt ook perspectief. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden sneller een baan en steeds meer (buitengewone) werkgevers staan open voor deze doelgroep.

Onzekerheden door crises
Op dit moment is er veel onzekerheid bij bedrijven. We hebben onder andere te maken met de stikstofcrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Door handelsbeperkingen en toenemende kosten voor energie worden grondstoffen duurder. Bedrijven willen en kunnen niet alle prijsstijgingen doorbelasten aan afnemers en consumenten. Dit heeft gevolgen voor de resultaten van bedrijven.

Ruimte en nutsvoorzieningen zijn niet meer vanzelfsprekend
In de Noordoostpolder is ruimte niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven met uitbreidings- of nieuwbouwplannen krijgen te maken met aangescherpte regelgeving. Ook de energievoorziening kan een spelbreker zijn. Door overbelasting van het energienetwerk en beperkte beschikbaarheid van drinkwater moeten we meer en meer rekening houden met klimaat- en milieuaspecten. Het klimaat adaptief en toekomstbestendig inrichten van bedrijventerreinen speelt een grotere rol. Dit vraagt om keuzes op het gebied van kwalitatieve uitbreiding.

Bedrijven moeten werk maken van verduurzaming en circulaire economie
Groene groei vormt de kern van het EU-beleid en moet ervoor zorgen dat de economische groei ook duurzaam is voor het milieu. Onderdeel hiervan is de ‘Green deal’ en een actieplan voor een circulaire economie. Hiermee wil de EU circulaire economische processen stimuleren, duurzaam gebruik bevorderen en minder afval garanderen. Ook bedrijven in de Noordoostpolder moeten aan de slag met toepassing van dit beleid.

De vrijetijdseconomie is in transitie
De pandemie heeft in de vrijetijdssector op allerlei fronten onomkeerbare ontwikkelingen in gang gezet. We zien dit in thema’s zoals robotisering, digitalisering en human capital. Ook zijn Nederlanders massaal de natuur in getrokken en hebben het eigen land ontdekt. De Noordoostpolder heeft hiervan geprofiteerd en het is een opgave om deze groei vast te houden. De verbinding tussen recreanten en het agrarisch gebied is een koppelkans. Bijvoorbeeld door het faciliteren van plattelandstoerisme of het verkorten van de agrarische keten door het beleefbaar maken van streekproducten. Het is belangrijk dat ondernemers in de sector op deze ontwikkelingen inspelen. De gemeente kan hierin op strategisch niveau faciliteren, om zo bezoekers te verleiden tot een langer verblijf en meer bestedingen.

Reguliere bedrijfsvoering

Hoogwaardig accountmanagement als sleutel voor economische ontwikkeling
De economische ontwikkeling van de Noordoostpolder wordt voor verreweg het grootste deel gerealiseerd door bestaande bedrijven. Daarom onderhouden we korte lijnen met het bedrijfsleven. Individueel, maar ook via de ondernemersvereniging en de bedrijvenclusters, zoals het Agrofoodcluster en het Innovatiecluster. De accountmanagers van de gemeente zijn het aanspreekpunt voor de ondernemers bij de verwezenlijking van hun ambities. Daarnaast ligt de rode loper uit voor nieuwe bedrijven die passen binnen het profiel van de gemeente en aansluiten op onze sterke sectoren.

Inwoners stimuleren om een baan te vinden en te houden
We gebruiken bestaande structuren om vraag en aanbod van arbeid te faciliteren. Het matchen vindt lokaal, maar ook steeds meer regionaal plaats. Er zijn veel mogelijkheden voor inwoners die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, deze diensten zijn vindbaar en toegankelijk voor alle inwoners. Voor inwoners die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben of te maken hebben met andere problematieken, is het belangrijk dat we integraal afstemmen met bijvoorbeeld welzijnspartijen. Daarnaast is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen het bedrijfsleven en onderwijs, zodat we scholing kunnen realiseren voor de meer kwetsbare doelgroepen zoals mensen zonder startkwalificatie, werkende armen en mensen met een psychische beperking. Ook in het kader van de nieuwe wet inburgering is participeren op de arbeidsmarkt een belangrijk doel. We bieden statushouders een duaal traject aan in samenwerking met het onderwijs en de WerkCorporatie, zodat werk en het leren van de taal wordt gecombineerd.

Initiatieven en ondernemers in de vrijetijdssector verbinden
Wij blijven onze meest belangrijke trekkers positioneren, zowel nationaal als internationaal. Dat zijn bijvoorbeeld Werelderfgoed Schokland, Rijksmonument Waterloopbos, het Kuinderbos en het tulpenfestival. We nemen onze rol als overheid om initiatieven en ondernemers aan elkaar te verbinden. Waarbij ook kleinere ondernemers kunnen aanhaken en meeprofiteren.

De gebiedsmarketing uitdragen
We hebben de profilering van de Noordoostpolder op het gebied van wonen, werken en bezoeken belegd bij de Stichting ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’. Als stakeholder hebben we een actieve rol in het uitdragen van de gebiedsmarketing. Daarnaast zijn we via onze subsidierelatie betrokken bij de marketingcampagnes.

Samenwerken in de regio
Gemeente Noordoostpolder doet mee aan diverse regionale samenwerkingsverbanden. Binnen Regio Zwolle zijn we voor de human capital agenda onder andere betrokken bij het programma Upgrade Jezelf. In provincie Flevoland versterken we de (regionale) economie en brede welvaart via het uitvoeringsprogramma Samen maken we Flevoland. Samen met de gemeenten Dronten en Urk vormen we de DUN-gemeenten, om onze krachten te bundelen binnen de provincie en de regio.

Beleidsreferentie

Verbonden partijen

GR IJsselmeergroep

WerkCorporatie B.V.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

3.132

2,1 %

1.006

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07