Programma's

Sociaal Domein

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving.

Programma doelstelling

Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen.

Portefeuillehouder

Portefeuille

Sacha Werkman

WMO en volksgezondheid
Toegang sociaal domein
Welzijn

Linda Verduin

Participatiewet
Jeugdzorg
Project Grip op het sociaal domein

René van Amersfoort

Armoedebeleid
Inburgering en minderhedenbeleid

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?

Inflatie en energie armoede
Afgelopen jaar werd landelijk zichtbaar dat er een groeiende groep mensen is, die door de aanhoudende hoge inflatie en energiekosten in de problemen komt. Ondanks een afvlakkende prijsontwikkeling, blijft dit een grote onzekere factor voor veel huishoudens. Niet meer alleen de minima worden hard geraakt. Het Nibud stelde dat ook veel middeninkomens zijn geraakt. Deze ontwikkeling heeft ook effect op onze dienstverlening. Het beroep op minimaregelingen en op termijn schulddienstverlening kan toenemen. Ook wordt vroegsignalering van schulden belangrijker. Toegankelijkheid c.q. het bereik van onze dienstverlening is daarbij essentieel. En de uitkomsten van lopende onderzoeken geven ons daarbij richting voor de toekomst.

Decentralisatie beschermd wonen
De decentralisatie beschermd wonen is wederom uitgesteld, nu tot en met 2025. In samenwerking met de regiogemeenten wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vormgeven van het toekomstige zorglandschap. Onderdeel daarvan is ook de financiering van dit landschap. Want met de decentralisatie komen de middelen geleidelijk naar de gemeenten toe. Als gevolg van het nieuwe verdeelmodel krijgen de gemeenten gezamenlijk minder middelen, wat effect heeft op de mogelijkheden in dienstverlening.

Hervormingsagenda jeugd
Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG hebben een principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze 5 partijen - de vijfhoek - aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. Onderdeel van de afspraken tussen Rijk en gemeenten is, dat een Commissie van Deskundigen in 2025 een ‘zwaarwegend advies’ uitbrengt over het overeengekomen financiële kader.

Herinvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo
Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19 per maand (het abonnementstarief), ongeacht het inkomen. Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat in 2026 in. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode door het Rijk verder uitgewerkt.

Reguliere bedrijfsvoering

Algemene voorzieningen
Zijn de voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is. Zoals ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, opvoedondersteuning, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), buurtwerk en preventief jongerenwerk.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Zijn de loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Het gaat hierbij onder andere om voorlichting en advies, (cliënt-)ondersteuning en de praktijkondersteuner huisarts voor jeugd.

Inkomensregelingen
Gaat onder andere over bijstand (inclusief bijstand aan zelfstandigen), loonkostensubsidies en schuldhulpverlening.
Ook het gemeentelijke armoedebeleid, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, hoort hierbij.

WSW, beschut werk en arbeidsparticipatie
Zijn vormen van ondersteuning die bijdragen aan het maatschappelijk participeren van inwoners. De twee eerstgenoemden zijn niet gericht op het doorstromen naar 'reguliere' arbeid. Een groot deel van deze ondersteuning wordt uitgevoerd door Concern voor Werk. Arbeidsparticipatie daarentegen juist wel. Daarbij valt te denken aan zaken als scholing, matching, proefplaatsing en jobcoaching. Dit doet de gemeente samen met de WerkCorporatie.

Maatwerkvoorzieningen en ondersteuning volwassen
Zijn de materiële voorzieningen, vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor alle inwoners met fysieke beperkingen. Daarnaast verstrekken we ondersteuning aan volwassenen op het gebied van huishoudelijke hulp, ambulante begeleiding en dagbesteding. En is de vrije inloopvoorziening GGZ aan de Bouwerskamp beschikbaar.

Jeugdhulp
Is de hulp en zorg aan onze jongeren. Wanneer de jongere thuis verblijft, valt hierbij te denken aan begeleiding, ambulante behandeling, jeugd GGZ en dagbesteding. Daarnaast zijn er vormen van zorg waarbij de jongere niet thuis verblijft zoals, pleegzorg, gezinshuizen, behandeld wonen en gesloten jeugdzorg. De ambities op het gebied van jeugdhulp met verblijf zijn gericht op minimalisatie, door inzet van alternatieve ambulante varianten in de thuissituatie.

Beschermd wonen, maatschappelijke- en vrouwenopvang
De taken op het gebied van beschermd wonen, inclusief dagbesteding van deze doelgroep en "Beschermd Thuis"-varianten. De maatschappelijke- en vrouwenopvang worden in regionale samenwerking via de centrumgemeente Almere uitgevoerd.

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Omvat de kinderbeschermingsmaatregelen zoals Onder Toezicht Stelling en voogdij maatregelen. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Volksgezondheid
Gaat over de taken ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel. Inclusief ambulancevervoer, hulp bij rampen en het aanbieden van vaccinaties. Deze taken zijn binnen de GR GGD belegd en voor de doelgroep 0-4 jaar binnen het consultatiebureau wat wordt uitgevoerd door Zorggroep Oude Nieuwe Land.

Beleidsreferentie

Beleidsplan Sociaal Domein "Krachtig Noordoostpolder 2.0" (2021)

- Deelplan jeugd (2019)
- Deelplan Minima (2021)

  • Regiovisie Jeugd Flevoland

- Deelplan Wmo & Volksgezondheid (2021)

- Deelplan Participatie (2021)

- Deelplan Schulddienstverlening (2020)

Verbonden partijen

GR IJsselmeergroep

GR GGD Flevoland

WerkCorporatie B.V.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

70.934

48,3 %

20.659

11,8 %

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07