Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

De commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald waaruit de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste dient te bestaan. De gemeenteraad geeft in de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting aan wat het te voeren grondbeleid is om de ruimtelijke opgaven te realiseren.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving
De gemeente Noordoostpolder wil een aantrekkelijke fysieke woon- en leefomgeving zijn, waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk. Dit betekent dat wij:

  • ruimte bieden aan uitbreidingen en inbreidingen op basis van een ruimtelijke visie, woonvisie en demografische ontwikkelingen;
  • ingrijpen bij maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, als de markt dat niet zelf doet;
  • een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven realiseren.

Grondbeleid
Situationeel grondbeleid helpt bij het realiseren van onze doelstelling. Wij kijken per situatie welke vorm van grondbeleid het beste past: actief of passief. Actief grondbeleid betekent dat wij zelf de regie nemen en daarbij ook de risico’s dragen. Passief betekent dat wij alleen hoogstnoodzakelijke kaders stellen en daarna de markt haar werk laten doen. Onze keuze om per situatie te kijken welke manier het beste past, is een bewuste keuze. Het staat in de Nota Grondbeleid 2023-2026.

Natuurlijk houden wij rekening met de wettelijke kaders
Voor grondbeleid geldt landelijke wetgeving. Dat gaat over:

  • Zorgvuldige keuzes maken bij het aanleggen van nieuwe woon- en bedrijfsgebieden1. Wij mogen alleen nieuwe gebieden aanleggen als daar duidelijke behoefte aan is in de regio. (Ladder van duurzame verstedelijking).
  • Hoe wij de kosten voor aanleg van nieuwe gebieden kunnen doorrekenen aan de initiatiefnemers en/of grondeigenaren van dat gebied2.
  • Hoe wij de risico’s van de grondexploitaties kunnen beheersen3.

1 Artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening
2 Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
3 Voorschriften van de commissie BBV

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07