Programma's

Dienstverlening en Besturen

Programma omschrijving

Dit programma gaat over onze dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. En over het functioneren van ons bestuur en onze organisatie.

Programma doelstelling

We willen aansluiten bij de behoefte van onze inwoners en ondernemers. We geven ze graag de ruimte om mee te denken over ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Onze dienstverlening is snel en simpel waar dat kan en persoonlijk waar dat beter is. We gaan open en transparant met elkaar om op basis van vertrouwen.

Portefeuillehouder

Portefeuille

Roger de Groot

Algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden
AZC
Overheidsparticipatie
Project Dienstverlening

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?

  • Inwoners en ondernemers verwachten steeds sneller en beter geholpen te worden.
  • Steeds meer digitale dienstverlening is mogelijk door DigiD, e-herkenning en de digitalisering van processen.
  • De vragen waarvoor inwoners ons persoonlijk benaderen worden complexer en vragen meer tijd.
  • Er is een (ten opzichte van de provincie bovengemiddelde) groep inwoners die laaggeletterd is of niet digitaal vaardig. Voor hen is het belangrijk dat zij niet alleen digitaal terecht kunnen, maar ook persoonlijk of telefonisch geholpen worden.
  • Er komen meer eisen en strengere regelgeving ten aanzien van ontsluiting gegevens. Bijvoorbeeld de Wet open overheid (Woo), de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) en het verplicht in andere talen ontsluiten van de dienstverlening (Single Digital Gateway). Ook de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) hebben grote impact.
  • We worden door de verdergaande digitalisering op meerdere manieren met digitale (on)veiligheid geconfronteerd.
  • Ook ligt er een opgave tot verbeteren van de toegang en ondersteuning van kwetsbare inwoners (naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang-toeslag).

•   We schrijven arbeidsmigranten in.
•   Ontwikkelingen als de zorg voor vluchtelingen en energiecompensatie vragen (snelle) aanpassing aan een veranderde situatie.
•   De gemeente als partner in een netwerksamenleving: maatschappelijke opgaven kunnen niet alleen door onze organisatie zelf   opgelost worden. Het aanpakken van die opgaven maakt samenwerking nodig. Samenwerking met andere gemeenten of met onze inwoners en ondernemers. Naast burgerparticipatie komt er ook steeds meer vraag naar overheidsparticipatie: inwoners en ondernemers nemen het initiatief en vragen de gemeente mee te doen. De ‘regio’ wordt ook steeds belangrijker in Rijksbeleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de RegioDeals en Omgevingsvisies.

Reguliere bedrijfsvoering

We zijn voor alle inwoners toegankelijk. We sluiten met onze dienstverlening aan bij de behoefte en verwachtingen van inwoners, ondernemers en instellingen. Inwoners verwachten dat we hen direct en efficiënt van dienst zijn. Maar soms wordt juist flexibiliteit en concrete hulp gevraagd. Daarom digitaliseren we waar mogelijk en organiseren we dienstverlening op maat waar nodig. Dienstverlening betekent ook continu werken aan verbetering. Daarvoor baseren we ons op (lokaal) onderzoek. Ook zoeken we naar balans met de kosten.

De reguliere bedrijfsvoering dienstverlening bevat onder andere:

Het beantwoorden van binnenkomende vragen
Inwoners en ondernemers bellen, mailen, komen aan de balie of handelen zaken digitaal af. Zij hebben vragen over bijvoorbeeld reisdocumenten, zorg of ondersteuning, vragen over de leefomgeving, vergunningen, noem maar op. Vragen worden zoveel mogelijk direct afgehandeld. Vragen die niet door het KCC afgehandeld kunnen worden, worden doorgezet naar de specialistische afdelingen.

Verstrekken van persoonsdocumenten en -diensten
De gemeente geeft persoonsdocumenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag en andere uittreksels uit. Ook regelt de gemeente persoonsgebonden diensten, zoals huwelijken en naturalisatie.

Actueel houden van de Basisregistratie Personen
De gemeente houdt persoonsgegevens bij, zoals geboorte, overlijden en woonplaats.

Coördineren van verkiezingen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschap en gemeenteraad). De gemeente zorgt onder andere voor stembureaus zodat kiezers hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

Samenwerken om Noordoostpolder nog mooier te maken
Als gemeente willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties krachten bundelen en kansen benutten die bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving. Samen met deze partners zorgen we voor een goede toegang voor alle inwoners van Noordoostpolder die een zorg- of hulpvraag hebben.

De reguliere bedrijfsvoering besturen bevat onder andere:

Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders
Het college voert de gemeentelijke taken uit. De medewerkers van de gemeente helpen en adviseren het college.

De raad, raadscommissies en ondersteuning daarvan vindt plaats door de griffie
De gemeenteraad stelt de kaders vast voor het beleid. En zij controleert de uitvoering daarvan. Dat doet zij als volksvertegenwoordiging. De griffie helpt daarbij.

In 2024 zijn de volgende budgetten opgenomen:
Raad en raadscommissies        
Vergoedingen raadsleden (€ 647.413)
Vergoedingen fracties (€ 20.500)
Vergoedingen commissieleden (€ 12.500)
Externe ondersteuning/expertise (€ 27.500)
Raadscommunicatie (€ 8.240)
Vergader-, reis-, verblijfkosten (€ 12.310)

 Raadsgriffie         
 Personeel (€355.857)

Rekenkamer en de accountantscontrole
De Rekenkamer en de accountant doen onderzoek voor de gemeenteraad. De Rekenkamer onderzoekt of de activiteiten van de gemeente:
·   opleveren wat de bedoeling is;
·   voldoen aan de regels;
·   niet tegen onnodige kosten gedaan worden.

De accountant controleert of de financiële stukken, en de besluiten daarover, juist zijn.

In 2024 zijn de volgende budgetten opgenomen:

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer    
 Accountant (€ 150.000)     
 Rekenkamer (€ 84.150)

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dieper ingegaan op de sturing en beheersing van eigen bedrijfsprocessen zoals HR, juridische zaken, onderzoeken, informatisering en informatieveiligheid.

Beleidsreferentie

Daarnaast heeft de gemeenteraad een Strategische RaadsAgenda 2022-2026 (SRA) vastgesteld. Twee onderwerpen op deze agenda raken het programma dienstverlening en besturen. Dit zijn:

  • Regionalisering/public affairs en lobby/bestuurlijke samenwerking/DUN/Regio Zwolle/SMW Flevoland;
  • Participatie doorontwikkelen (democratische vernieuwing).

De planning van bovenstaande onderwerpen op de SRA wordt door de raadscommissie BFE nog nader uitgewerkt.

Verbonden partijen

-

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

4.321

2,9 %

707

0,4 %

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07