Begroting

Overzicht van baten en lasten 2024

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2024

Lasten

Fysieke Leefomgeving

-49.411

Sociale leefbaarheid

-17.482

Economische ontwikkeling

-3.132

Dienstverlening en besturen

-4.321

Financiën

-1.329

Sociaal Domein

-70.934

Totale lasten

-146.609

Baten

Fysieke Leefomgeving

25.534

Sociale leefbaarheid

3.455

Economische ontwikkeling

506

Dienstverlening en besturen

707

Financiën

534

Sociaal Domein

20.659

Totale Baten

51.394

Saldo van de programma's

-95.210

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend

50

Lokale heffingen

14.727

Saldo financieringsfunctie

1.132

Algemene uitkeringen

107.940

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

123.849

Overhead

-20.167

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

Onvoorziene lasten

-100

Resultaat voor bestemming

8.372

Toevoeging aan reserves

-15.871

Onttrekking aan reserves

8.323

Saldo mutaties reserves

-7.548

Gerealiseerd resultaat

824

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07