Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het wegen areaal wordt onderhouden volgens een landelijk gebruikte methodiek. Op basis van inspecties, beoordeling en ruimtelijke ontwikkelingen wordt het onderhoud geprogrammeerd. Uitgangspunten hierbij zijn “heel en veilig”. Binnen het wegenonderhoud stemmen we de werkzaamheden af met bekende projecten en ontwikkelingen. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan wegen en riolering op om zo slimmere keuzes te maken qua beheer en onderhoud.

Ontwikkelingen

Voor verschillende wegen zijn projecten in voorbereiding welke voortkomen uit het Mobiliteitsplan 2030. Uitgangspunt is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De maatregelen worden daar waar mogelijk gecombineerd met groot onderhoud aan de infrastructuur. Dit scheelt in overlast en is financieel efficiënter. Een aantal grotere infraprojecten welke in uitvoering gaan, zijn:

  • Herinrichting Kleiweg en Voorsterweg
  • Aanpassingen Bomenweg
  • Herinrichting Espelervaart fase 2
  • Aanbrengen rotonde Kamperweg/Marknesserweg

Het uitgangspunt voor de huidige beheersystematiek van wegen is dat met onderhoudsmaatregelen gewerkt wordt aan het minimaal behalen van de levensduur van de weg, waarbij ook levensduur verlengende maatregelen getroffen worden. De voorziening groot wegenonderhoud is gebaseerd op dit onderhoud. Rehabiliteren van de wegen valt buiten de huidige voorziening groot wegenonderhoud.
Het areaal van de gemeente Noordoostpolder is aan het verouderen, waardoor rehabilitatie een noodzaak is om zo kapitaalvernietiging te voorkomen, c.q. efficiënt beheer is een belangrijk uitgangspunt.

Gestart is met de visie “Voorzien in Infra”. Hierin worden keuzes voorgelegd voor het toekomstbestendig vervangen met de juiste prioritering en bekostiging. Hieruit volgt een uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Vanuit het coalitieakkoord zijn ook voor de komende jaren incidenteel extra middelen vrijgemaakt voor het investeren in veilige buitenwegen.

De langdurige droge zomers van de afgelopen jaren hebben schade veroorzaakt aan een aantal wegen. Vooral wegen met veen in de ondergrond zijn gevoelig voor langdurige droogte. Het herstel van deze schades brengt kosten met zich mee. We brengen in beeld om welke wegen het hier gaat en wat de risico’s op ernstigere schade zijn. Ook monitoren we een aantal locatie waar verschillende herstelmethodes zijn uitgevoerd. Inzet van de pilot is om bestaande bouwstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken, en een constructieve vernieuwing van het wegvak uit te voeren die "toekomstbestendig" gebruikt kan worden.

Het beleidskader

  • Beleidsplan Openbare Ruimte (2014 – 2024, incl. bijstelling 2021)
  • Mobiliteitsvisie 2050 (2022)
  • Mobiliteitsplan 2030 (2023)

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

De vorig jaar ingezette bezuiniging blijft structureel in stand. Gelijktijdig hebben diverse ontwikkelingen in 2022 en 2023 tot gevolg gehad dat de kosten voor wegenonderhoud zijn gestegen. Zo zijn de onderhoudskosten aan specifiek asfalt en betonconstructies met meer dan 20% gestegen. Deze stijging is hoger dan de indexatie van de onderhoudsbudgetten. Dit heeft geleid tot een hogere structurele storting in de voorziening groot onderhoud 2023-2027. In het uitvoeringsprogramma volgend op de "Visie Voorzien in Infra" maken we concrete keuzes voor vervanging van een aantal wegen.

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

 

2024

2025

2026

2027

 Regulier onderhoud 

         2.341.000

         2.341.000

         2.341.000

         2.341.000

 Voorziening groot onderhoud 

         1.430.000

         1.430.000

         1.430.000

         1.430.000

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07